Документи - Избори за президент и вицепрезидент на републиката 2016 г.

Приложение № 23-ПВР НР- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
17.10.2016
  Приложение № 23-ПВР/НР   ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК ………………………………………………………….. ОБЛАСТ ………………………………………………     ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)     ………………………..……....………….................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН …........................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………….. постоянен адрес: гр./с. .............................................. община ........................................ район ……….................. област ……………......................... ж.к./ул. .................................................................................. бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. ... настоящ адрес: гр./с. ............................................ община ...................... район ......................... област ......................... ж.к./ул. ............................................ бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. ..... (данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят/гласоподавателят предварително е подал заявление за...

Приложение № 21-ПВР НР- Заявление-декларация за гласуване в секция извън страната
17.10.2016
Приложение № 21-ПВР/НР   ДО ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ...................................................................................                                (държава)   ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)   от ………………………………………..........……….……......, ЕГН .........................., (собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)   лична карта/паспорт/военна карта № ……………., издадена от …………… на …………...   постоянен адрес в Република България: гр./с. .....................................................................,  община ............................................... ж.к./ул. ..........................................................................., бл. № …...., вх. ...... , ап. …...., ет. …. (изписва се на български език пълният адрес в Република България)   настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава …………………………………………………............................................................................. (адресът се изписва съгласно правилата в държавата...

Приложение № 18-ПВР НР- Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
17.10.2016
Приложение № 18-ПВР/НР вх. № …......................../ ...................... 2016 г. (попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството/кметския наместник)   Име и подпис на длъжностното лице:   ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН ……………….………………...................................... ОБЛАСТ …….…………………..…………..............     ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)   ………………………..……....…………...................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ...................... № ……………....., издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ............................. община .......................................... район ................................ област ………......................... ж.к./ул. ............................................................................. бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. ….   Моля да ми бъде...

Приложение № 15-ПВР НР- Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
17.10.2016
Приложение № 15-ПВР/НР ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК ………………….………………....................................... ОБЛАСТ …………………………..….………...............     ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)   …..………………………..……....………….................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ............................. община ................................................. район ...................................... област ......................... ж.к./ул. ........................................................ бл. № ....... вх. ..... , ет. ....., ап. …., ап. …...., ет. ….   Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40 от ИК, от което да е видно, че...

Приложение № 14-ПВР НР- Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
17.10.2016
Приложение № 14-ПВР/НР   ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК ………………….………………....................................... ОБЛАСТ …………………………..….………...............       ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)   ………………………..……....…………...................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН …............................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ............................. община .......................................... район ...................................... област ............................... ж.к./ул. ………................................................................. бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. …. настоящ адрес: гр./с. ...................................... община ............................... район .................. област .......................... ж.к./ул. ....................................... бл. № ...... вх. ....., ап. …...., ет. ….   Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при...

Приложение № 13-ПВР НР- Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
17.10.2016
Приложение № 13-ПВР/НР   ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК ………………….………………....................................... ОБЛАСТ …………………………..….………...............     ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)   ………………………..……....………….................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ............................. община ....................................... район ...................................... област …………....................... ж.к./ул. ……........................................................................ бл. № ........ вх. ....., ап. …...., ет. ….   Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или национален...

Потърсете в сайта