Заповеди - Избори за Народно събрание 2017 г.
Заповед за корекция транспорт
26.03.2017
З А П О В Е Д
 
№ РД-02-11-371 /26.03.2017 г.

 

 

На основание и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс,

 

 

И З М Е Н Я М :

 

 

Заповед № РД-02-11-354/22.03.2017 г., изменена със Заповед № РД-02-11-368 от 24.03.2017 г., в частите т.1, т.4 и т.5, а именно:

 

 

  1. т.1. подточка 1.1. се допълва със „СИК № 128 – с. Кутово” и следва да се чете: „Маршрут №1: дванадесет избирателни секции - СИК № 93,94, 126 – с. Капитановци; № 95,96 – с. Покрайна; № 97,98 – с. Гомотарци; № 99-с.Антимово; № 101,102, 128 - с. Кутово; №103 – с. Сланотрън; № 105-с. Кошава”

 

  1. т.4, подточка 4.1. се изменя както следва: „Форд Фиеста, рег. № ВН 33 63 ВМ” се заменя със „Шкода Фабия, рег. № ВН 7645 ВТ” и следва да се чете: „Шкода Фабия, рег. № ВН 7645 ВТ” – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 1, 2, 3, 4, 5, 66;

 

  1. т.5., подточка 5.12. се изменя както следва: „СИК № 93 с. Капитановци” се заменя със „СИК № 128 с. Кутово,ДСХ” и следва да се чете: „Опел Вектра - ВН 09 22 ВТНСУЗД – Община Видин, ДСХ Кутово – СИК № 102 с.Кутово, СИК № 128 с. Кутово,ДСХ;

 

  1. т.5, подточка 5.13. се изменя както следва:Мазда Премаси, рег. № ВН 33 22 АА – Ангелина Цекова Иванова” се заменя с „Деу, рег. № ВН 0611ВТ, Пламен Георгиев Петров” и следва да се чете: „Деу, рег. № ВН 0611ВТ, Пламен Георгиев Петров – СИК № 94 с. Капитановци;

 

  1. 5. т.5, подточка 5.21. се изменя както следва: заличава се „СИК № 108 – гр. Дунавци” и следва да се чете: „Автобус Ситроен, рег. № ВН 1000 ВА, община Видин – СИК № 106 – гр. Дунавци; СИК № 107 – гр. Дунавци;”

 

  1. т.5. подточка 5.19. се изменя както следва: „СИК № 103 с. Сланотрън” се заменя със „СИК № 93 с. Капитановци” и следва да се чете: „Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий“ – СИК № 93 с. Капитановци; СИК № 105 с.Кошава”.

 

  1. Създава се нова подточка 5.34 „Шкода Октавия, с рег. № СА 8776 ТХ – Георги Иванов Филипов – СИК № 103 с. Сланотрън;”

 

  1. Създава се нова подточка 5.35. „Дайтатсу Аплаус, рег. № ВН 3647 ВК, Ангел Миладинов – СИК № 108 – гр. Дунавци”

 

  1. Отменя се т. 2 във Заповед № РД-02-11-368/24.03.2017 г.

 

В останалата си част Заповед № РД-02-11-354/22.03.2017 г. и Заповед № РД-02-11-368/24.03.2017 г. остават непроменени.

 

Копие от Заповедта да се връчи на водачите на горецитираните моторни превозни средства за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Иванела Андреева – Секретар на община Видин.

 

 

 

 

инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ  /п/

Кмет  на Община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта