Заповеди - Избори за Народно събрание 2017 г.
Заповед за корекция транспорт избори 26.03.2017г.
24.03.2017
З А П О В Е Д
 
№ РД-02-11- 368 /24.03. 2017 г.

 

 

На основание и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс,

 

И З М Е Н Я М :

 

Заповед № РД-02-11-354/22.03.2017 г. в частта т.5, а именно:

 

  1. т.5. подточка 5.19. се изменя както следва: „Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий“ – СИК № 99 с.Антимово; СИК № 103 с. Сланотрън; СИК № 105 с.Кошава;”, да се чете: „Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий“ – СИК № 103 с. Сланотрън; СИК № 105 с.Кошава;”.
  2. т. 5. подточка 5.25. се изменя както следва: „Мерцедес Спринтер, рег. № ВН 93 40 ВС, община Видин – СИК № 111 с. Ивановци; СИК 112 – с. Жеглица;” да се чете: „Мерцедес Спринтер, рег. № ВН 93 40 ВС, община Видин – СИК № 128 с. Кутово,ДСХ; СИК № 111 с. Ивановци; СИК 112 – с. Жеглица;
  3. Създава се нова подточка 5.33 „Мерцедес С 220, с рег. № ВН 93 25 ВР - Ивалин Веселинов Йосифов – СИК № 99 с.Антимово;

 

В останалата си част Заповед № РД-02-11-354/22.03.2017 г. остава непроменена.

 

Копие от Заповедта да се връчи на водачите на горецитираните моторни превозни средства за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Иванела Андреева – Секретар на община Видин.

 

 

 

 

инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ  /п/

Кмет  на Община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта