Заповеди - Избори за Народно събрание 2017 г.
Заповед за образуване на избирателна секция в Община Видин №128
23.03.2017
З А П О В Е Д
№ РД-02-11-361/23.03. 2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 9, ал. 6 и ал. 8 от Изборния кодекс,  Заповед № 23 от 27.02.2017 г. на Директор на Дом за стари хора с.Кутово за образуване на избирателна секция, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

           

Адрес и номерация и обхват на избирателна секция в Дом за стари хора с. Кутово, община Видин, както следва:

 

№ на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Обхват

 

050900128

Община Видин, с. Кутово, ул. Първа №1, етаж 2, стая за отдих в сградата на Дом за стари хора

Потребители на социална услуга в Дом за стари хора с.Кутово

 

            Заповедта да се обяви публично на населението на Община Видин чрез интернет страницата – vidin.bg и на общодостъпно място в сградата на общината.

Копия от Заповедта да се изпратят на Областен управител на област Видин, РИК – Видин и ТЗ "ГРАО" Видин за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванела Андреева – секретар на община Видин.

            Настоящата заповед може да се оспорва в тридневен срок от обявяването ѝ пред Областен управител на област Видин.

 

 

ИНЖ. ОГНЯН ЦЕНКОВ  (п)

Кмет на община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта