Заповеди
Заповед за образуване на подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Видин
11.03.2017
З А П О В Е Д
№ РД-02-11-285/11.03.2017г.

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, и Решения № 4182-НС от 01.02.2017 г. и №4184-НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 47-НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия Видин, във връзка с произвеждането на избори за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Образувам 6 (шест) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Видин за произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
  2. Утвърждавам адрес и номерация на избирателните секции, както следва:

№ на избирателната секция

Място на секцията в населеното място

050900 122

Гр. Видин,  ОУ “Иван Вазов”, ул. “Цар Симеон Велики” № 101

050900 123

Община Видин, гр. Дунавци,  Клуб на пенсионера

050900 124

050900 125

Община Видин, с. Градец, Кметство

050900 126

Община Видин, с. Капитановци, Кметство

050900 127

 

Община Видин, с. Слана бара, помещение на бивша детска градина

           

  1. Утвърждавам обхват на избирателните секции съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

Заповедта да се обяви публично на населението на Община Видин чрез Интернет страницата на общината – www.vidin.bg, на информационното табло в сградата на общината и на общодостъпно място в населените места, където има образувани Подвижни секционни избирателни комисии.

Копия от Заповедта да се изпратят на Областен управител на област Видин, РИК – Видин и ТЗ "ГРАО" – Видин за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванела Андреева – секретар на община Видин.

           

 

ОГНЯН ЦЕНКОВ (п)

Кмет на община Видин

 


Приложение №1

Териториален обхват

на

Подвижни избирателни секции на територията на Община Видин

 

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900122  Населено място: гр. Видин

 

Територията на град Видин и село Жеглица, община Видин

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900123 Населено място: гр. Дунавци


Територията на град Дунавци, община Видин

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900124  Населено място: с. Градец

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

001 , 002

11613 УЛ.ПЪРВА

119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 124А , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 139 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 181 , 182 , 183 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 198 , 199 , 200 , 201 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209

11764 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042 , 043 , 046 , 047 , 048 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 058 , 060 , 061 , 062 , 063 , 066 , 068 , 070 , 074

11781 УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029

11822 УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

004 , 006

11845 УЛ.ДВАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 018

11853 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 029 , 031

11867 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА

003 , 004 , 006 , 007 , 008

11870 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

35

11911 УЛ.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА

024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062

11925 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ОСМА

016 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033

11925 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ОСМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

11942 УЛ.ТРИДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

11956 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 004 , 006 , 008

11973 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014

11987 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

11990 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА

006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 037

12005 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА

004 , 006 , 016 , 018 , 020 , 025

12019 УЛ.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА

002 , 004 , 010 , 012

12022 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ОСМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 018 , 019 , 021 , 046

12036 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА

003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

12053 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 022

12067 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА

011 , 012 , 013 , 014 , 016

12070 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА

002 , 003 , 004

12084 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 020 , 022

12098 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 038 , 040 , 044 , 048

12108 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА

002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 026 , 028 , 032 , 034 , 036 , 042

12111 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030

12125 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА

002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 012 , 014 , 020 , 022 , 024

12139 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА

001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016

12142 УЛ.ПЕТДЕСЕТА

002 , 004 , 006 , 008

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900125 Населено място: с. Градец

 

  • село Градец

 

11689 УЛ.ШЕСТА

001 , 002 , 004 , 005 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 032

11692 УЛ.СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 008 , 011 , 018 , 063 , 065 , 067

11716 УЛ.ОСМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 028 , 037

11720 УЛ.ДЕВЕТА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 020 , 026

11733 УЛ.ДЕСЕТА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 047

11747 УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030

11750 УЛ.ДВАНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 018 , 035 , 037 , 057

11764 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

11778 УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 030

11781 УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018

11795 УЛ.ШЕСТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021

11805 УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 012

11822 УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 024 , 026 , 028 , 030

11836 УЛ.ДЕВЕТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 008

11853 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013

11870 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

11884 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 003 , 004 , 006 , 008

11898 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА

005 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024

11908 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028

11911 УЛ.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 020 , 022

11939 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 008

11960 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА

002 , 003 , 004 , 005 , 007

11990 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

12042 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

12067 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

12084 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

004, 006 , 010 , 012 , 016 , 018

 

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900126 Населено място: с. Капитановци, с. Покрайна и с. Сланотрън

 

Територията на село Капитановци, село Покрайна и село Сланотрън, община Видин

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900127 Населено място: с. Слана Бара и с. Бела Рада

 

Територията на село Слана Бара и село Бела Рада, община Видин

Линк към долумента

Потърсете в сайта