За избирателите
Образци на заявления, даващи възможност на гражданите, не притежаващи валидни документи да упражнят правото си на глас
10.03.2017
Потърсете в сайта