Съобщения
Съобщение за консултации ПСИК
07.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ

           

   Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ № 59 на Президента на Република България (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.), на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС/01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 12 март 2017 година от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2, 6 етаж, заседателна зала на Общинска администрация Кметът на община Видин ще проведе консултации за определяне поименния състав на подвижните секциони избирателни комисии (ПСИК) с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

           

При провеждането на консултациите партиите и коалициите от партии е необходимо да представят:

 

  1. Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • три имена и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.
  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
  3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.

 

Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия – Видин.

 

 

 

ОГНЯН ЦЕНКОВ /п/

Кмет на община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта