За избирателите
ВАЖНИ ДАТИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.
06.03.2017

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВИДИН,

Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., Ви уведомяваме за важните срокове, както следва:

  1. В срок до 02.2017 г. включително (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината.
  2. В срок до 02.2017 г. включително (не по-късно от 25 дни преди изборния ден) Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.
  3. В срок до 03.2017 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
  4. В срок до 03.2017 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес (Приложение № 18-НС).

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите.

  1. В срок до 03.2017 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

  1. В срок до 15.03.2017 г. включително (не по-късно от 10 дни преди изборния ден) На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица.
  2. В срок до 03.2017 г. включително (не по-късно от 7 дни преди изборния ден) Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация (Приложение № 8-НС).
  3. В срок до 03.2017 г. включително (не по-късно от 5 дни преди изборния ден) Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

Всички заявления могат да се подават в Община Видин, Център за услуги и информация на граждани, пл. „Бдинци” 2, телефон 094 609 402;

За справки и информация Община Видин, отдел „ГРАОН“, пл. „Бдинци” 2, сграда на Общинска администрация Видин, ет.1, стая 8 и 9, телефон: 094 609 439, факс 094 609 132; е-mail: kmet@vidin.bg

Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители на 26.03.2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

по ЕГН или по Адрес на http://www.grao.bg/elections/

чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

Чрез стационарен: избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Линк към документа
Приложение № 8-НС
Приложение № 12-НС
Приложение № 14-НС
Приложение № 18-НС


Потърсете в сайта