Заповеди
Заповед за определяне места за поставяне на агитационни материали
24.02.2017
З А П О В Е Д
 
№РД-02-11-234/23.02.2017 г.
 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка  чл.183, ал.3 във връзка с чл.175 и  чл.184 от Изборния кодекс, Решение №№ 4171-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК и насрочените с Указ № 59 за избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

 

ОПРЕДЕЛЯМ :

 

  1. Места за поставяне на агитационни материали в гр. Видин от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

1.1. Рекламните колони за лепене на афиши;

1.2. Автоспирките, без новопостроените и тези с павилиони отдадени под наем;

 

Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писмено съгласие на собственика или управителя на имота.

 

Кметовете на кметства и кметски наместници на територията на Община Видин да определят местата за поставяне на агитационни материали, в съответствие с ИК и да ги оповестят  публично чрез интернет страницата на община Видин и на сградата на съответното кметство или кметско наместничество.

 

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати и други агитационни материали, като се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

 

  1. Забранявам:

2.1. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

2.2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на изборния ден.

2.3. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

2.4. Провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

 2.5. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.

2.6. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

2.7. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

2.8. Използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

2.9. Поставянето на агитационни материали извън предизборната кампания, която се открива 30 дни преди изборния ден.

 

  1. В 7-дневен срок след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети да премахват поставените от тях агитационни материали.

 

  1. На нарушителите на т. 3 от настоящата заповед да се наложат санкции съгласно чл. 472 от Изборния кодекс.

           

Нареждам екземпляр от настоящата заповед да се публикува на сайта на община Видин, да се обяви на информационното табло на Общината, да се оповести на гражданите чрез средствата за масово осведомяване, да бъде връчена на:

  • кметове и кметски наместници и Общински контролен инспекторат за изпълнение;
  • Районна избирателна комисия – Видин, Областен управител на област Видин, ОД на МВР Видин за сведение.

Да бъде изпратена:

  • на електронната поща на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети за сведение ;

 

Контрол по изпълнението възлагам на Иванела Андреева – секретар на Община Видин.

 

 

ОГНЯН ЦЕНКОВ (п)

Кмет на община Видин


Линк към документа

Потърсете в сайта