Заповеди
Заповед за образуване на избирателни секции в Община Видин
09.02.2017
З А П О В Е Д
№ РД-02-11-125/01.02. 2017 г.
ГР. ВИДИН

 

         На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.) и Решение №4128-НС от 26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия

О Б Р А З У В А М:

 

            Общо 121 (сто двадесет и една) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Утвърждавам адрес и номерация, съгласно  Приложение № 1 и обхват на избирателните секции, съгласно Приложение №2, които са неразделна част от настоящата заповед.

            Заповедта да се обяви публично на населението на Община Видин чрез Интернет страницата на общината – vidin.bg и на общодостъпно място в сградата на общината.

Копия от Заповедта да се изпратят на Областен управител на област Видин, Районна избирателна комисия – Видин и териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в област Видин за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванела Андреева – секретар на община Видин.

            Настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването ѝ пред Областен управител на област Видин.

 

 

ИНЖ. ОГНЯН ЦЕНКОВ (п)

Кмет на община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта